Про спеціальність

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 014.13 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО)

 

Галузь знань: 01 Освіта

Спеціальність: 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)

 

Освітній ступінь:
Магістр (1,9 років)

 

СЕРЕДНЯ ОСВІТА (МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО) – загальна музична освіта в загальноосвітніх навчальних закладах. Програма підготовки фахівців за спеціальністю 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) базується на сучасних наукових знаннях про цілі і цінності загальної музичної освіти, проблеми музичного навчання і виховання учнів як загальноосвітніх так і студентів вищих навчальних закладів, традиційні та інноваційні підходи до їх вирішення засобами музично-педагогічно та художньо-просвітницької діяльності вчителя і викладачів музичного мистецтва. Програма передбачає широку художньо-просвітницьку і концертну діяльність, участь у різноманітних фестивалях і творчих конкурсах, наскрізну педагогічну практику, науково-практичне стажування.

 

Підготовку сучасного вчителя і викладача музичного мистецтва забезпечує вивчення комплексу професійно-орієнтованих дисциплін. За освітнім ступенем бакалавра – основний музичний інструмент, хорове диригування, музично-інструментальне виконавство, вокально-хорове мистецтво, історія і теорія музики, теорія і методика музичної освіти та ін. За освітнім ступенем магістра – виконавське мистецтво (за видами), історія і методика вищої мистецької освіти, психологія музичної діяльності, методологія психолого-педагогічної діагностики в галузі музичного мистецтва, методологія педагогіки мистецтва, інноваційні технології виконавської підготовки педагога-музиканта, музична риторика, теорія і методика музично-виконавської практики та ін.

 

Випускники здобувають вищу освіту на першому (бакалаврському) рівні з присвоєнням освітньої кваліфікації «Бакалавр музичної освіти» і професійної кваліфікації «Вчитель музичного мистецтва, вчитель художньої культури, організатор позакласної та позашкільної виховної роботи, режисер музично-виховних шкільних заходів». Підготовка фахівців за освітнім ступенем бакалавра передбачає додаткові спеціалізації: «Художня культура», «Естрадний спів» (за вибором студента) з присвоєння додаткової кваліфікації «Вчитель художньої культури» та «Вчитель естрадного вокалу» відповідно.

На другому (магістерському) рівні випускники отримують професійну кваліфікацію «Вчитель музичного мистецтва, викладач музичного інструменту, вокалу (академічного), вокалу (естрадно-джазового), диригентсько-хорових дисциплін, диригентсько-оркестрових дисциплін (народні інструменти), музично-теоретичних дисциплін, методики музичного виховання».

Навчальний процес за спеціальністю 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) відбувається в спеціалізованих аудиторіях, де проводяться лекції, практичні і семінарські заняття; в науково-навчальній лабораторії музично-виконавської та професійно-педагогічної самореалізації педагога-музиканта. Кафедри мають приміщення для наукових досліджень, самостійної роботи студентів, які забезпечені методичними розробками та необхідним устаткуванням.

Базами педагогічної практики є загальноосвітні навчальні заклади м. Мелітополь та Мелітопольського району.

 

ОБОВ’ЯЗКИ ФАХІВЦЯ

За освітнім ступенем бакалавра:

 • вирішує педагогічні, навчально-виховні і науково-методичні задачі з урахуванням вікових й індивідуально-типологічних, соціально-психологічних особливостей учнівських колективів і конкретних педагогічних ситуацій;
 • веде педагогічну роботу; визначає ступінь і глибину засвоєння навчального програмного матеріалу, прищеплює учням навички самостійного опанування й поповнення знань; користується різноманітними методами і формами навчання, прогресивними прийомами керівництва навчальною, суспільною, творчою діяльністю учнівських колективів;
 • використовує навички, що були сформовані й розвинуті під час вивчнення дисциплін професійноі практичної підготовки;
 • організовує шкільні творчі колективи й керувати їх музично-виконавською діяльністю;
 • аналізує, узагальнює і поширює передовий педагогічний досвід; систематично підвищує свою професійну кваліфікацію;
 • застосовує раціональні прийоми пошуку, відбору і використання інформації; орієнтується в спеціальній професійній, мистецтвознавчій та музичній літературі за профілем підготовки та із суміжних галузей знань; здійснювати науково-дослідну і методичну діяльність;
 • використовує новітні освітні технології й сучасні технічні засоби навчання, створює фонотеки, шкільні кабінети звукозапису;
 • на практиці застосовує знання в області наукової організації й охорони праці;
 • веде музично-просвітницьку і профорієнтаційну роботу.

 

За освітним ступенем магістра:

 

 • застосовує набуті знання при вирішенні науково-методичних і навчально-виховних завдань з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей студентів;
 • орієнтується в потоці нової науково-методичної інформації;
 • узагальнює передовий педагогічний досвід;
 • збирає, систематизує, узагальнює і використовує інформацію, необхідну для науково-педагогічної діяльності;
 • критично оцінює результати власної педагогічної діяльності, творчо підходить до впровадження нових методик, програм та ідей;
 • проводить самостійну (під керівництвом консультанта) дослідницьку роботу і впроваджує її результати у практику;
 • володіє навичками оформлення наукових результатів, користуватися сучасними технологіями обробки інформації;
 • доносить до студента найновіші знання з фаху, виховує в активній музичній діяльності, формує високі художні смаки, музичну культуру особистості;
 • творчо проводить заняття різних типів (лекція, семінар, практичне заняття), відбирає та інтерпретує навчальний матеріал, засвоює сучасні засоби навчання і наукового експериментування.

 

ПОСАДИ

Для освітнього ступеня «бакалавр»:

 • вчитель музичного мистецтва;
 • керівник шкільних гуртків та шкільних музичних колективів;
 • вчитель музично-теоретичних дисциплін та дисциплін виконавського спрямування; керівник дитячих вокально-хорових та інструментальних колективів;
 • керівник музичних студій, гуртків художньої самодіяльності, дитячих самодіяльних колективів;
 • керівник музичних гуртків.

 

Для освітнього ступеня «магістр»:

 • вчитель музичного мистецтва;
 • викладач музично-теоретичних дисциплін, музичного інструменту, академічного та естрадно вокалу, диригентсько-хорових дисциплін, методики музичного навчання.

 

ПРАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

-               у навчальних закладах освіти (загальноосвітні школи, ліцеї, гімназії), обіймаючи посади вчителів музичного мистецтва, керівників шкільних гуртків та шкільних музичних колективів;

-               у мистецьких навчальних закладах (дитячі музичні школи, дитячі школи мистецтв) на посадах вчителів музично-теоретичних дисциплін та дисциплін виконавського спрямування, керівників дитячих вокально-хорових та інструментальних колективів;

-               у закладах культури і мистецтв (Будинки культури, Палаци творчості дітей та юнацтва тощо) в якості керівників музичних студій, гуртків художньої самодіяльності, дитячих самодіяльних колективів;

-               у дошкільних закладах освіти (дитячі садки, приватні центри дошкільної підготовки дітей) на посаді керівників музичних гуртків;

-               у вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації на посадах викладачів музично-теоретичних дисциплін, музичного інструменту, академічного та естрадно вокалу, диригентсько-хорових дисциплін, методики музичного навчання.

 

Навчання студентів У Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького за спеціальністю 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) передбачає їх активну участь у загальноуніверситетських, міських, обласних культурно-просвітницьких заходах, мистецьких фестивалях та конкурсах різного рівня.