Про спеціальність

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 012 ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

 

Галузь знань: 01 Освіта

Спеціальність: 012 Дошкільна освіта

Освітній ступінь:
Магістр (1,4 років)

 

Професійна підготовка фахівців зі спеціальності «Дошкільна освіта» забезпечується кафедрою соціальної роботи, соціальної педагогіки та дошкільної освіти. У рамках програми здобувачі вищої освіти знайомляться з сучасними уявленнями про цілі дошкільної освіти, організацією та проведенням освітньо-виховної роботи з дітьми раннього і дошкільного віку, традиційними та інноваційними підходами до вирішення проблем дошкільної освіти; опановують гностично-дослідницьку, освітньо-виховну, конструктивно-організаційну, діагностичну, консультативно-координальну функції професійної діяльності; здобувають базові знання про теоретико-методологічні засади й ключові результати досліджень з дошкільної освіти та навчальних дисциплін з циклу професійної та практичної підготовки студента. Успішне завершення програми передбачає здобуття фундаментальних та професійно орієнтованих знань та вмінь, здатності вирішувати професійні завдання у галузі дошкільної освіти. Важливим завданням навчання є формування у майбутніх вихователів активної педагогічної позиції, що здатна забезпечити самостійне сприйняття ними тих педагогічних інновацій, які значної мірою і становлять зміст педагогічної діяльності.

Вихователь – це не просто високоосвічена людина, а, насамперед, той, хто вміє передавати свої знання іншим, пояснити незрозуміле, знайти ключ до здібностей кожної дитини. 

Випускники спеціальності Дошкільна освіта, спеціалізації Початкова освіта здобувають вищу освіту на першому (бакалаврському) рівні з присвоєнням кваліфікації «Вихователь дітей раннього та дошкільного віку. Вчитель початкової школи» та на другому (магістерському) рівні з присвоєнням кваліфікації «Вихователь дітей раннього та дошкільного віку. Організатор дошкільної та початкової освіти. Вчитель початкової школи».

Випускники спеціальності Дошкільна освіта, спеціалізації Логопедія  здобувають вищу освіту на першому (бакалаврському) рівні з присвоєнням кваліфікації «Вихователь дітей раннього та дошкільного віку. Вчитель-логопед освітнього закладу» та на другому (магістерському) рівні з присвоєнням кваліфікації «Вихователь дітей раннього та дошкільного віку. Організатор дошкільної освіти. Вчитель-логопед».

Для забезпечення навчального процесу наявні спеціально обладнані аудиторії, що мають сучасні телевізори, відеоапаратуру, слайдпроектори, мультимедійнi проектори, інтерактивнi дошки для демонстрації відеоматеріалів, фільмів, слайдів тощо. Кафедра соціальної роботи, соціальної педагогіки та дошкільної освіти співпрацює з: Лабораторією духовно-морального виховання НДІ духовного розвитку людини Східноукраїнського національного університету імені В. Даля (завідувач лабораторії – доктор педагогічних наук, професор Москальова Людмила Юріївна); Центром корекційно-розвивальних технологій (для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку) директор – кандидат педагогічних наук, доцент Журавльова Лариса Станіславівна.

 

БАЗИ ПРАКТИК

 

Одним із найважливіших обов’язкових видів навчальної роботи студентів, який сприяє професійній підготовці є навчальні та виробничі практики. Теоретичні знання бакалаврів апробуються під час проходження таких практик:

 

Спеціальність Дошкільна освіта, спеціалізація Початкова освіта – виробнича практика в ДНЗ, виробнича організаційно-методична практика в ДНЗ, виробнича практика в групах раннього віку, виробнича практика в школі, навчальна практика з основ природознавства, навчальна практика в школі.

 

Спеціальність Дошкільна освіта, спеціалізація Логопедія – виробнича практика в ДНЗ, виробнича організаційно-методична практика в ДНЗ, виробнича практика в групах раннього віку, виробнича практика з основ логопедії в ДНЗ, навчальна практика з основ природознавства, навчальна ознайомлювальна практика з логопедії.

 

Спеціальність Дошкільна освіта, спеціалізація Початкова освіта – інспекторсько-методична практика, виробнича практика в школі, переддипломна практика за освітньо-професійною програмою.

 

Спеціальність Дошкільна освіта, спеціалізація Логопедія – інспекторсько-методична практика, виробнича практика в ДНЗ (логопедичні групи), переддипломна практика за освітньо-професійною програмою.

 

Базами практик є: дошкільні навчальні заклади, центри дитячого розвитку, загальноосвітні навчальні заклади, центри психолого-педагогічної реабілітації та корекції для дітей з вадами слуху та мовлення, вищі навчальні заклади.

 

ОБОВЯЗКИ ФАХІВЦЯ

 • керуватися в своїй педагогічній діяльності принципами загальнолюдської моралі: правди, справедливості, доброти, гуманізму, працелюбства, опори на любов до батьків, рідного краю, дбайливого ставлення до навколишнього середовища;
 • організація та проведення освітньо-виховної роботи з дітьми раннього і дошкільного віку;
 • сприяння організації змістовної самостійної діяльності дітей раннього і дошкільного віку (предметної, ігрової, рухової, трудової, художньої та ін.);
 • вивчення вікових та індивідуальних особливостей дітей і врахування їх в організації роботи з дітьми;
 • сприяння розвитку природжених задатків: музичних, образотворчих, музично-рухових, лінгвістичних тощо;
 • виготовлення наочних, дидактичних посібників для різних видів діяльності дітей;
 • аналіз передового педагогічного досвіду дошкільної освіти і творче впровадження його у свою роботу;
 • узагальнення власного педагогічного досвіду та прогнозування щодо його застосування, корекції, поширення;
 • вивчення педагогічної, психологічної, методичної літератури та вдосконалення на її основі власного досвіду (професійного рівня);
 • вивчення роботи вихователів та надання їм методичної допомоги.

 

ПОСАДИ

Для освітнього ступеня «бакалавр»:

 • вихователь дошкільного навчального закладу;
 • вчитель-логопед освітнього закладу;
 • вчитель початкової школи;
 • вихователь дітей дошкільного віку в інтернатному закладі;
 • вихователь дітей дошкільного віку в сім’ї;
 • організатор дошкільної освіти у районних та міських відділах освіти.

 

 

Для освітнього ступеня «магістр»:

 • вихователь дітей дошкільного віку;
 • вчитель-логопед;
 • вчитель початкової школи;
 • методист у дошкільних навчальних закладах усіх типів та форм власності;
 • вихователь-методист;
 • вихователь дітей дошкільного віку в інтернатному закладі;
 • керівник дошкільного навчального закладу;
 • спеціаліст з організації дошкільної освіти при місцевих відділах освіти.

ПРАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • дошкільні навчальні заклади;
 • загальноосвітні навчальні заклади;
 • центри психолого-педагогічної реабілітації та корекції для дітей з вадами слуху та мовлення;
 • спеціалізовані дошкільні навчальні заклади;
 • місцеві відділи освіти;
 • навчально-виховні, наукові і методичні установи на посадах, передбачених для заміщення спеціалістами з базовою вищою освітою типовими номенклатурами посад.

 

            

 

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 012 ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

 

Галузь знань: 01 Освіта

Спеціальність: 012 Дошкільна освіта

Освітні ступені:

Бакалавр (3,10 років)
Магістр (1,4 років)

 

ЗНО:

Українська мова та література

Біологія

Історія України або математика

 

Професійна підготовка фахівців зі спеціальності «Дошкільна освіта» забезпечується кафедрою соціальної роботи, соціальної педагогіки та дошкільної освіти. У рамках програми здобувачі вищої освіти знайомляться з сучасними уявленнями про цілі дошкільної освіти, організацією та проведенням освітньо-виховної роботи з дітьми раннього і дошкільного віку, традиційними та інноваційними підходами до вирішення проблем дошкільної освіти; опановують гностично-дослідницьку, освітньо-виховну, конструктивно-організаційну, діагностичну, консультативно-координальну функції професійної діяльності; здобувають базові знання про теоретико-методологічні засади й ключові результати досліджень з дошкільної освіти та навчальних дисциплін з циклу професійної та практичної підготовки студента. Успішне завершення програми передбачає здобуття фундаментальних та професійно орієнтованих знань та вмінь, здатності вирішувати професійні завдання у галузі дошкільної освіти. Важливим завданням навчання є формування у майбутніх вихователів активної педагогічної позиції, що здатна забезпечити самостійне сприйняття ними тих педагогічних інновацій, які значної мірою і становлять зміст педагогічної діяльності.

Вихователь – це не просто високоосвічена людина, а, насамперед, той, хто вміє передавати свої знання іншим, пояснити незрозуміле, знайти ключ до здібностей кожної дитини. 

Випускники спеціальності Дошкільна освіта, спеціалізації Початкова освіта здобувають вищу освіту на першому (бакалаврському) рівні з присвоєнням кваліфікації «Вихователь дітей раннього та дошкільного віку. Вчитель початкової школи» та на другому (магістерському) рівні з присвоєнням кваліфікації «Вихователь дітей раннього та дошкільного віку. Організатор дошкільної та початкової освіти. Вчитель початкової школи».

Випускники спеціальності Дошкільна освіта, спеціалізації Логопедія  здобувають вищу освіту на першому (бакалаврському) рівні з присвоєнням кваліфікації «Вихователь дітей раннього та дошкільного віку. Вчитель-логопед освітнього закладу» та на другому (магістерському) рівні з присвоєнням кваліфікації «Вихователь дітей раннього та дошкільного віку. Організатор дошкільної освіти. Вчитель-логопед».

Для забезпечення навчального процесу наявні спеціально обладнані аудиторії, що мають сучасні телевізори, відеоапаратуру, слайдпроектори, мультимедійнi проектори, інтерактивнi дошки для демонстрації відеоматеріалів, фільмів, слайдів тощо. Кафедра соціальної роботи, соціальної педагогіки та дошкільної освіти співпрацює з: Лабораторією духовно-морального виховання НДІ духовного розвитку людини Східноукраїнського національного університету імені В. Даля (завідувач лабораторії – доктор педагогічних наук, професор Москальова Людмила Юріївна); Центром корекційно-розвивальних технологій (для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку) директор – кандидат педагогічних наук, доцент Журавльова Лариса Станіславівна.

 

БАЗИ ПРАКТИК

 

Одним із найважливіших обов’язкових видів навчальної роботи студентів, який сприяє професійній підготовці є навчальні та виробничі практики. Теоретичні знання бакалаврів апробуються під час проходження таких практик:

 

Спеціальність Дошкільна освіта, спеціалізація Початкова освіта – виробнича практика в ДНЗ, виробнича організаційно-методична практика в ДНЗ, виробнича практика в групах раннього віку, виробнича практика в школі, навчальна практика з основ природознавства, навчальна практика в школі.

 

Спеціальність Дошкільна освіта, спеціалізація Логопедія – виробнича практика в ДНЗ, виробнича організаційно-методична практика в ДНЗ, виробнича практика в групах раннього віку, виробнича практика з основ логопедії в ДНЗ, навчальна практика з основ природознавства, навчальна ознайомлювальна практика з логопедії.

 

Спеціальність Дошкільна освіта, спеціалізація Початкова освіта – інспекторсько-методична практика, виробнича практика в школі, переддипломна практика за освітньо-професійною програмою.

 

Спеціальність Дошкільна освіта, спеціалізація Логопедія – інспекторсько-методична практика, виробнича практика в ДНЗ (логопедичні групи), переддипломна практика за освітньо-професійною програмою.

 

Базами практик є: дошкільні навчальні заклади, центри дитячого розвитку, загальноосвітні навчальні заклади, центри психолого-педагогічної реабілітації та корекції для дітей з вадами слуху та мовлення, вищі навчальні заклади.

 

ОБОВЯЗКИ ФАХІВЦЯ

 • керуватися в своїй педагогічній діяльності принципами загальнолюдської моралі: правди, справедливості, доброти, гуманізму, працелюбства, опори на любов до батьків, рідного краю, дбайливого ставлення до навколишнього середовища;
 • організація та проведення освітньо-виховної роботи з дітьми раннього і дошкільного віку;
 • сприяння організації змістовної самостійної діяльності дітей раннього і дошкільного віку (предметної, ігрової, рухової, трудової, художньої та ін.);
 • вивчення вікових та індивідуальних особливостей дітей і врахування їх в організації роботи з дітьми;
 • сприяння розвитку природжених задатків: музичних, образотворчих, музично-рухових, лінгвістичних тощо;
 • виготовлення наочних, дидактичних посібників для різних видів діяльності дітей;
 • аналіз передового педагогічного досвіду дошкільної освіти і творче впровадження його у свою роботу;
 • узагальнення власного педагогічного досвіду та прогнозування щодо його застосування, корекції, поширення;
 • вивчення педагогічної, психологічної, методичної літератури та вдосконалення на її основі власного досвіду (професійного рівня);
 • вивчення роботи вихователів та надання їм методичної допомоги.

 

ПОСАДИ

Для освітнього ступеня «бакалавр»:

 • вихователь дошкільного навчального закладу;
 • вчитель-логопед освітнього закладу;
 • вчитель початкової школи;
 • вихователь дітей дошкільного віку в інтернатному закладі;
 • вихователь дітей дошкільного віку в сім’ї;
 • організатор дошкільної освіти у районних та міських відділах освіти.

 

 

Для освітнього ступеня «магістр»:

 • вихователь дітей дошкільного віку;
 • вчитель-логопед;
 • вчитель початкової школи;
 • методист у дошкільних навчальних закладах усіх типів та форм власності;
 • вихователь-методист;
 • вихователь дітей дошкільного віку в інтернатному закладі;
 • керівник дошкільного навчального закладу;
 • спеціаліст з організації дошкільної освіти при місцевих відділах освіти.

ПРАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • дошкільні навчальні заклади;
 • загальноосвітні навчальні заклади;
 • центри психолого-педагогічної реабілітації та корекції для дітей з вадами слуху та мовлення;
 • спеціалізовані дошкільні навчальні заклади;
 • місцеві відділи освіти;
 • навчально-виховні, наукові і методичні установи на посадах, передбачених для заміщення спе
 • ціалістами з базовою вищою освітою типовими номенклатурами посад.