Про спеціальність

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ:  014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська))

Галузь знань: 01 Освіта

Спеціальність: 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська))

Спеціалізація : Мова і література (німецька)
 

Освітній ступінь:
Магістр (1,4 років)

 

Представлена спеціальність є педагогічною, тому, насамперед, пов’язана працевлаштуванням у закладах освіти, починаючи від дошкільних та закінчуючи вищими. Ця складна, але цікава професія ставить справжні виклики перед молодим фахівцем, проте вона є однією з найпочесніших та найвідповідальніших у світі. Відповідальність за розвиток молодого покоління покладено на плечі педагогів. Педагогічна діяльність вимагає особливого покликання, широкого світогляду, ерудованості та високої культури. Вихованням і навчанням можуть займатися люди зі схильністю і любов'ю до цієї справи. Учитель повинен любити і передавати свої знання іншим, захоплюватися самим процесом навчання і виховання людини. Успіх педагогічної діяльності багато в чому залежить від комунікативних здібностей вчителя, від його уміння налагодити правильні взаємини з дітьми. Педагог має постійно працювати над самовдосконаленням та мати витримку, терпіння, послідовність, наполегливість, самовладання. Вчителю постійно доводиться вирішувати різноманітні навчально-професійні завдання, у яких він повинен бути авторитетним, тактовним, мудрим. Дуже важливою у професії вчителя є мова, яка повинна відрізнятися виразністю, емоційністю, переконливістю. Вчитель повинен вміти висловлювати свої думки грамотно, ясно, просто, зрозуміло для дітей. Більшість фахівців, які отримали педагогічну освіту, працюють у дитячих садках, середніх загальноосвітніх школах вчителями початкових класів, викладачами окремих дисциплін в основній та старшій школі, школах-інтернатах, викладачами в училищах, коледжах, технікумах, інститутах та університетах.

Бази практик: школи міста, прилеглих районів та області, коледжі, технікуми, заклади вищої освіти.

 

ОБОВ’ЯЗКИ ФАХІВЦЯ

Вчитель іноземної мови повинен мати відповідну вищу освіту з фаху.

Володіти сучасними формами, методами, прийомами організації навчально-виховного процесу. Проявляти ґрунтовну професійну компетентність.

Забезпечувати свідому дисципліну школярів на уроках.

Забезпечувати результативність та якість своєї праці.

Впроваджувати інформаційно-комунікаційні та інші педагогічні технології, розробляти мультимедійні презентації та програми.

Проводити вступний, первинний, цільовий та позаплановий інструктажі учнів з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час навчальних занять з обов'язковою реєстрацією у відповідних журналах.

Ефективно застосовувати професійні знання в практичній педагогічній діяльності.

Повинен мати ціннісні орієнтації, спрямовані на культурний, духовний розвиток людини як особистості.

 

ПОСАДИ

Для освітнього ступеня «бакалавр»:

Учитель англійської та німецької мов молодшої та середньої ланки; інших закладів освіти

 

Для освітнього ступеня «магістр»:

Учитель англійської та німецької мов старшої ланки; інших закладів освіти.

 

ПРАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

  • в освітніх закладах будь-яких типів і видів (загальноосвітні школи, дошкільні заклади, спеціалізовані школи та гімназії, школи-інтернати тощо);
  • в редакціях засобів масової інформації;
  • на державних та недержавних підприємствах на посадах, пов’язаних із застосуванням іноземних мов, педагогічним хистом.

 

Випусковою кафедрою є кафедра англійської філології та методика викладання англійської мови

 

Кафедра англійської філології та методики викладання

англійської мови

 

Випусковою для спеціальностей 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)), 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно) філологічного факультету є кафедра англійської філології та методики викладання англійської мови, яку очолює доктор філологічних наук, професор Морозова І.Б. Кафедра є найбільшою на факультеті за чисельністю науково-педагогічних працівників.

Кафедра існує з вересня 1993 року, тобто з самого початку існування філологічного факультету.

Робота кафедри спрямована на пошук шляхів удосконалення навчання англійської мови на факультеті. Головним стратегічним напрямком є формування англомовної професійно-комунікативної компетентності.

 

Нові форми занять з англійської мови викликають жвавий інтерес студентів

 

Виховній роботі на кафедрі приділяється велика увага. Основною й невід’ємною її частиною є організаційно-виховні години. Разом зі студентами куратори планують цікаві та актуальні теми для обговорення, екскурсії до краєзнавчого та художнього музеїв, організовують і проводять традиційні англійські свята. На кафедрі працює «Англійський дискусійний клуб».

Постійні ведучі клубу А. Лінник та І. Долодарова разом із засновником клубу Т.В. Насалевич

Студенти люблять розв’язувати проблемні завдання

 

Жвавий інтерес викликає у студентів проведення Тижня англійської мови. Країнознавчі вікторини, інсценування гумористичних та драматичних творів англомовних письменників дають їм можливість розкрити свої творчі здібності. З вересня 2013 р. на кафедрі функціонує театр - студія “Маска”, репертуар якого складається з англомовних постановок. Різноманітні виховні заходи сприяють як зміцненню творчих взаємин між студентами та викладачами, так і вдосконаленню англомовного спілкування.

Після аншлагу з постановою «І сміх, і сльози, і любов» студентів запросили виступити у школах міста

 

Важливою ланкою в організації та забезпеченні навчально-виховного процесу з підготовки фахівців є наукова діяльність кафедри. Кафедрою проведено три Міжнародні науково-практичні конференції “Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному поліетнічному суспільстві” (23-24 лютого 2012 р., 6 -7 листопада 2014 р., 21-22 вересня 2016 р.).

На кафедрі здійснюється активна науково-дослідна робота студентів. Функціонує науковий гурток “Лінгвістичні студії”. Наукова робота студентів зорієнтована на дослідження актуальних проблем германської філології, методики навчання англійської мови, літературознавчих проблем. Гуртківці беруть участь у наукових семінарах, конференціях різних рівнів, Всеукраїнському конкурсі студентских наукових робіт, здійснюють апробацію результатів власних досліджень, публікують наукові статті. Також на факультеті функціонує Центр вивчення іноземних мов.

Студенти на занятті в Центрі вивчення іноземних мов

Наші студенти завжди готують подарунки для дітлахів на день Святого Миколая

 

Кафедра співпрацює з Малою академією наук учнівської молоді Мелітопольської міської ради Запорізької області. Викладачі кафедри забезпечують наукове консультування учнів-членів МАН при виконанні ними індивідуальних дослідницьких робіт; рецензування наукових робіт членів МАН, рекомендованих до участі в І (міському) та ІІ (обласному) етапі конкурсу-захисту робіт МАН, беруть участь у роботі журі міського та обласного етапів  конкурсу-захисту робіт МАН.

Літературний вечір дозволяє нашим студентам в теплій атмосфері поділитися своїми талантами

Перемога у Дебюті першокурсника

 

У межах міжнародної діяльності студенти та викладачі філологічного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького постійно беруть участь різноманітних заходах за кордоном: у Міжнародній конференції “Модель ООН. Bimun 2011” (м. Будапешт); у тренінгу “Youth in Action Programme”, який проводився за сприяння Євросоюзу з 1.11.2012 по 6.11.2012 у м. Текірдаг (Туреччина); у проекті «Summer School of Dialogue” (Польша), тощо.

Група викладачів брали участь у літній школі для викладачів англійської мови “English Teachers’ Summer Camp”, яка  функціонувала  за підтримки Корпусу Миру на базі літнього оздоровчого табору “Сєвєрянін”(смт. Кириллівка).

Також викладачі кафедри є постійними учасниками шкіл професійного розвитку, організованих Британською Радою в Україні.

Наші викладачі у складі делегації в університеті Світових мов (Ташкент)

 

Коноваленко Т.В. бере участь у нарадах та семінарах у складі робочої групи спільного проекту Британської Ради в Україні та Міністерства освіти і науки України “Шкільний вчитель нового покоління”, у рамках якого з 2013 року відвідує постійні семінари та взяла участь в роботі двох делегацій до середніх і вищих навчальних закладів м. Ташкент (Узбекістан) та м. Норвіч (Велика Британія).

Наші викладачі з візитом у середній школі м. Норідж (Велика Британія)

 

З вересня 2013 року розпочалося тісне співробітництво з Вищою лінгвістичною школою у Ченстохові, Польща. Цей навчальний заклад забезпечує навчання студентів відповідно до освітніх стандартів, встановлених Міністром Вищої освіти за обраним напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» або «магістр». Було презентовано програму «Подвійний Диплом», в рамках якої студенти нашого факультету разом з доцентом Денисенко Н.В. щороку виїжджають і паралельно здобувають вищу освіту в Україні та Польщі. Вже 12 студентів одночасно отримали дипломи бакалаврів в нашому та польському вишах.

Також студенти нашого факультету є учасниками академічного обміну з польським університетом у м. Лодзь. Вони отримують можливість навчатися один або кілька семестрів у Польщі, а в нашому університеті займаються на дистанційній основі.

У 2016 році наші студенти взяли участь у найбільшому у світі уроці англійської мови.

Участь у найбільшому у світі уроці англійської мови

Викладачі кафедри є членами Міжнародної професійної організації IATEFL.

Кафедра має багато цікавих ідей і перспективних планів щодо розширення внутрішніх і зовнішніх зв’язків та удосконалення навчального процесу. Запрошуємо приєднатися до студентства нашого факультету і наших спеціальностей. Разом з вами ми збудуємо комфортний освітній простір, який стане чудовим стартовим майданчиком для здійснення вашої професійної самореалізації. До скорих зустрічей!